Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng

Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh - 09:05 10/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Ngày 17/10/2022, Chi cục Kiểm lâm nơi tôi công tác có quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán đối với ông A. Đến ngày 2/6/2023, Chi cục Kiểm lâm bổ nhiệm phụ trách kế toán đối với tôi. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ: "Thời gian bố trí phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng". Tôi xin hỏi, thời gian 12 tháng theo quy định trên tính từ thời điểm Chi cục Kiểm lâm bắt đầu có phụ trách kế toán (ngày 17/10/2022) hay từ thời điểm tôi bắt đầu phụ trách kế toán (ngày 2/6/2023). Sau thời gian quy định, nếu Chi cục Kiểm lâm không có công chức đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng thì việc tôi tiếp tục nhiệm vụ phụ trách kế toán có sai quy định không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định: 

"1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. 

2. Phụ trách kế toán: Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng thì 12 tháng là thời gian tối đa tính từ lúc bắt đầu bố trí người phụ trách kế toán. Sau thời gian quy định, nếu Chi cục Kiểm lâm không có công chức đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Kế toán trưởng thì cơ quan có thẩm quyền thành lập đơn vị kế toán quyết định.