Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Thời gian đóng trùng BHYT có được tính là tham gia liên tục?

Nguyễn Hùng - 12:33 25/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Mẹ tôi bị đóng trùng BHYT theo hộ gia đình và BHYT quân đội. Tôi xin hỏi, thời gian đóng trùng của mẹ tôi có được tính là liên tục không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014, Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, trường hợp mẹ của ông Hùng có thời gian đóng trùng BHYT theo hộ gia đình và BHYT nhóm thân nhân sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ thì lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH theo mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 922/VBHN-BHXH) để được hoàn trả thời gian đóng trùng BHYT theo hộ gia đình; thời gian tham gia BHYT theo nhóm thân nhân sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ được cộng với thời gian tham gia BHYT theo hộ gia đình liền tháng trước đó (không bị trùng) để tính thời gian tham gia BHYT liên tục.

Đề nghị ông đối chiếu quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo quy định của pháp luật.