Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thời gian làm Chính trị viên phó có tính hưởng phụ cấp thâm niên?

Vũ Thái Linh - 12:54 22/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi có ông A đảm nhiệm chức Bí thư Đoàn xã (Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã) từ năm 2002 đến tháng 8/2010. Sau đó ông A chuyển công tác khác. Từ tháng 5/2020 đến nay, ông A giữ chức Bí thư Đảng ủy xã (Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã). Xin hỏi, ông A có được cộng nối thời gian giữ chức vụ Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã để tính hưởng thâm niên không?

Trả lời

Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định: "Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên".

Điều 39 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ quy định: "Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên tính từ khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ đến khi thôi giữ chức vụ đó được hưởng phụ cấp thâm niên, mỗi năm công tác bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng".

Theo Điều 18 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ:

"1. Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp như sau: "Sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác liên tục thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%".

2. Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã nếu có thời gian công tác liên tục ở các ngành được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề nghiệp thì được cộng nối thời gian đó với thời gian làm cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên".

Tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, quy định: "Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác ở các ngành nghề khác nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã đế tính hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nếu có đứt quãng thì được cộng dồn".

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ, đề nghị ông Vũ Thái Linh liên hệ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình để được giải quyết.