Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thời hạn giao đất xác định theo thời hạn của dự án

Võ Quang Trọng - 10:05 10/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi mua một dự án căn hộ chung cư nhà ở xã hội theo đúng đối tượng, có sổ hồng đứng tên tôi nhưng thời hạn sử dụng đất chỉ 50 năm. Tôi đã tìm hiểu nhưng chưa thấy quy định cụ thể nào về nội dung này. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về thời hạn sử dụng của chung cư nhà ở xã hội.

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: "... Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài".

Tại Khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: "1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Đề nghị công dân nghiên cứu những quy định nêu trên, trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.