Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thời hạn sử dụng đất khi cấp đổi Giấy chứng nhận

Nguyễn Xuân Phú - 14:05 08/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Gia đình tôi có mảnh đất do cha ông để lại và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002, diện tích 1.400 m2 đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài. Xin hỏi, nay tôi xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích trên chuyển sang đất có thời hạn, hay đất sử dụng lâu dài?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Quyết định số 507/1999/QĐ-TCĐC ngày 12/10/1999 do Tổng cục Địa chính ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê diện tích đất đai, trong đó quy định:

Đất vườn tạp là diện tích đất vườn gắn liền với đất ở thuộc khuôn viên của mỗi hộ gia đình trong các khu dân cư trồng xen kẽ giữa các loại cây hàng năm với cây lâu năm hoặc giữa các cây lâu năm mà không thể tách riêng để tính diện tích cho từng loại.

Tại Phụ lục mục đích sử dụng đất và ký hiệu quy ước kèm theo Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 có quy định loại đất làm vườn thuộc nhóm đất nông nghiệp, ký hiệu được ghi thống nhất trong sổ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là "Vườn".

Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định đất sử dụng có thời hạn:

"1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này".

Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định:

"3. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây xác định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là lâu dài thì khi cấp đổi Giấy chứng nhận phải xác định lại thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013".

Căn cứ quy định nêu trên thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp năm 2002 với loại đất "vườn" thời hạn sử dụng lâu dài thì khi cấp đổi Giấy chứng nhận phải xác định lại thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.