Lao động - Tiền lương

Hỏi: TPHCM trả lời ông Huỳnh Hữu Tuấn về tiền hỗ trợ do COVID-19

Huỳnh Hữu Tuấn - 08:26 19/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Gia đình tôi có 6 người lớn, 3 trẻ em đều là F0, F1 trong thời gian tháng 12/2021. Tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ này. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét, giải đáp.

Trả lời

UBND Phường 11, Quận 6, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định số 5504/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND Quận 6 về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc diện F0, F1 cách ly y tế - UBND Phường 11; theo đó tại địa chỉ mà ông Huỳnh Hữu Tuấn phản ánh, có 6 trường hợp đã được phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Tuy nhiên, hiện nay UBND Phường đang chờ UBND Quận bố trí kinh phí để hỗ trợ cho các trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Sau khi nhận được kinh phí từ UBND Quận, UBND Phường sẽ thông tin đến ông Huỳnh Hữu Tuấn được biết.