Lao động - Tiền lương

Hỏi: Trường hợp nào cần bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp?

Trần Thị Mận - 16:37 03/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tháng 6/2009, tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thư viện - Thông tin (hệ chính quy). Đến tháng 9/2009, tôi được UBND huyện tuyển dụng vào biên chế, vị trí nhân viên thư viện trường THCS. Từ đó đến nay, tôi vẫn hưởng lương theo hệ số trung cấp, mã ngạch là 17.171. Tháng 3/2023, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ về thanh tra tại trường có kết luận trong biên bản rằng mã ngạch của nhân viên thư viện chưa đúng quy định. Đến nay đã một năm, tôi vẫn chưa có thay đổi gì về mã ngạch. Tôi xin hỏi, việc xếp ngạch cho bà như vậy có đúng không? Nếu tôi đáp ứng đầy đủ theo tiêu chuẩn của Thư viện viên hạng III theo Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL thì tôi có được thi hoặc xét thăng hạng không?

Trả lời

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện đã quy định viên chức đang giữ ngạch Thư viện viên trung cấp (mã số 17.171) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07) quy định tại Thông tư liên tịch này.

Đồng thời tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV đã quy định người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức có trách nhiệm:

- Rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp;

- Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện tương ứng trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền hoặc theo phân 2 cấp, ủy quyền sau khi phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV đã bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 1/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Vì vậy, đề nghị bà Trần Thị Mận có ý kiến đối với người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý và sử dụng để thực hiện việc bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện làm cơ sở để thực hiện việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định hiện hành.