Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Trường hợp nào được hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản?

Nguyễn Thị Tâm - 11:05 09/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tháng 1/2018, công ty tôi được cấp giấy phép khai thác mỏ sắt với diện tích khai thác 17,2 ha và thời hạn khai thác là 6,5 năm. Sau khi được cấp giấy phép khai thác, công ty tôi tiến hành các thủ tục về đất đai thì phát hiện 13,943 ha diện tích khu vực khai thác trùng với diện tích quy hoạch 3 loại rừng. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện giao đất và ký hợp đồng thuê đất đối với 3,257 ha diện tích khu vực khai thác không trùng quy hoạch 3 loại rừng, phần diện tích khu vực khai thác còn lại công ty không được giao đất. Tính đến nay công ty đã nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư đối với toàn diện tích 17,2 ha. Xin hỏi, công ty tôi có được hoàn lại số tiền cấp quyền khai thác và chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản đối với phần diện tích trùng với quy hoạch 3 loại rừng mà công ty không được tiến hành khai thác khoáng sản hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, pháp luật về khoáng sản không có quy định về việc hoàn lại chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản trong trường hợp phần diện tích khai thác trùng với quy hoạch 3 loại rừng mà công ty không được tiến hành khai thác nêu trên.

Đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được hoàn trả trong trường hợp:

"4. Trường hợp trả lại toàn bộ mỏ, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do tổ chức, cá nhân đã nộp đối với trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, nhưng chưa tiến hành khai thác hoặc khai thác chưa hết sản lượng theo tiến độ nộp tiền cấp phép khai thác thì số tiền đã nộp ngân sách nhà nước được xem xét, hoàn trả theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

5. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 58 Luật Khoáng sản thì tổ chức, cá nhân được hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cơ quan cấp phép theo thẩm quyền có trách nhiệm ban hành Quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chuyển đến Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khai thác khoáng sản trực tiếp quản lý làm căn cứ giải quyết".