Lao động - Tiền lương

Hỏi: Tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định nào?

Trần Văn Đồng - 14:05 25/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang tham mưu cho UBND huyện thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã. Trước đó, tháng 6/2023, UBND huyện đã ban hành kế hoạch tuyển dụng áp dụng quy trình theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP và 34/2019/NĐ-CP (hết hiệu lực từ 1/8/2023 và thay thế bằng Nghị định 33/2023/NĐ-CP). Tại Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có quy định: "Việc tuyển dụng công chức cấp xã được áp dụng quy định tại Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức". Tôi xin hỏi, theo quy định nêu trên thì việc tuyển dụng công chức cấp xã là thực hiện theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đúng không? Nếu thực hiện theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì UBND huyện có phải thực hiện lại kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng không, vì tại thời điểm tháng 6/2023, UBND huyện ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì không có thi ngoại ngữ.

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quy định tuyển dụng công chức cấp xã.

Theo đó, quy định hiện hành của Chính phủ về vấn đề này là Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã.

Đề nghị ông Trần Văn Đồng căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã của UBND tỉnh Đắk Nông để tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã của UBND huyện bảo đảm đúng quy định của pháp luật.