Lao động - Tiền lương

Hỏi: Viên chức xin đi làm lại sau nghỉ khi việc có phải thi?

Đỗ Huy Long - 17:11 15/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên, có hơn 10 năm công tác. Vì lý do cá nhân, tôi đã xin nghỉ việc năm học 2022-2023. Xin hỏi, nay tôi muốn xin trở lại làm giáo viên tại các trường THCS trong tỉnh có cần phải thi lại viên chức hay không? Qua tìm hiểu, tôi được biết điều kiện thi viên chức là phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, vậy nếu tôi tham gia thi tuyển thì có được miễn chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không? Để đạt chứng chỉ phải mất 12 tháng học tập, nếu tôi trúng tuyển viên chức giáo dục mà chưa tốt nghiệp khóa học nghiệp vụ sư phạm thì có được nợ chứng chỉ không?

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung hỏi, ông là giáo viên công tác hơn 10 năm, tuy nhiên năm học 2022-2023, ông đã xin nghỉ việc, nay ông muốn trở lại làm giáo viên THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo quy định tại Luật Viên chức 2010; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì ông phải tham gia kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo do địa phương nơi ông đăng ký tổ chức nếu ông có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.