Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Vợ là người nước ngoài có được mua BHYT theo hộ gia đình?

Nguyễn Xuân Hùng - 07:05 29/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi và bố, mẹ tôi đã có thẻ BHYT. Vợ tôi là người nước ngoài, mới đến Việt Nam, muốn mua BHYT tại Việt Nam. Vậy, vợ tôi phải đóng tiền mua BHYT như thế nào?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 12 Luật BHYT đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình được quy định như sau:

- Người có tên trong cùng 1 hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

- Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp vợ của ông có quốc tịch nước ngoài nếu có tên trong hộ gia đình đăng ký tạm trú hoặc thường trú thì được tham gia BHYT theo hộ gia đình theo quy định của pháp luật.