Lĩnh vực khác

Hỏi: Xác định quy mô cơ sở nuôi chim yến thế nào?

Nguyễn Hoài Nhân - 22:00 03/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi chỉ hướng dẫn xác định quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hệ số vật nuôi. Tôi xin hỏi, vậy chim yến có được tính theo hệ số vật nuôi không hay tính như thế nào?

Trả lời

Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Hệ số đơn vị vật nuôi được quy định tại Khoản 4 Điều 21 và Phụ lục V Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ), cụ thể là:

- Hệ số đơn vị vật nuôi sử dụng làm căn cứ quy đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi;

- Hệ số đơn vị vật nuôi = Khối lượng hơi trung bình của vật nuôi/500;

- Khối lượng hơi trung bình của vật nuôi được quy định tại Phụ lục V không bao gồm quy định đối với chim yến.

Như vậy, hiện nay chưa có quy định về cách tính hệ số đơn vị vật nuôi cũng như quy đổi sang đơn vị vật nuôi đối với cơ sở nuôi chim yến, do đó không thể áp dụng quy định phân loại quy mô chăn nuôi chim yến theo quy định Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, cơ sở nuôi chim yến phải đáp ứng các quy định tại Điều 64 và Điểm h Khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi, Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP; đồng thời chủ cơ sở nuôi chim yến với quy mô tối thiểu 1 nhà yến phải thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã theo quy định tại Điều 54 Luật Chăn nuôi và Phụ lục II, III Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.