Lao động - Tiền lương

Hỏi: Xác nhận thời gian công tác trước 1995 khi mất hồ sơ gốc

Bùi Hoàng K. - 17:00 05/12/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi làm việc tại Công ty xây dựng Sơn Dương từ năm 1982-12/1990, do bị mất hồ sơ gốc nên bố tôi chưa được giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần. Năm 1993, công ty nơi bố tôi từng làm việc chuyển thành Đội xây dựng và sáp nhập về công ty xây dựng tổng hợp Tuyên Quang. Tôi xin hỏi, bố tôi muốn xin xác nhận thời gian công tác trước năm 1995 thì cần liên hệ cơ quan nào?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2, Mục 1, Công văn số 3595/LĐTBXH-BHXH ngày 18/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 1/1/1995 quy định:

Trường hợp người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 thì việc xem xét, quyết định tính hoặc không tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 là thời gian công tác đã đóng BHXH đối với người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định, dựa trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, văn bản xác nhận của cơ quan quản lý người lao động và các giấy tờ có liên quan đến thời gian công tác đề nghị tính hưởng BHXH để đối chiếu như: Lý lịch Đảng viên, Lý lịch đoàn viên, sổ lao động, danh sách lao động, sổ theo dõi, danh sách chi trả lương, sổ lương thực, Giấy khen, Bằng khen, kỷ niệm chương, văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ giải quyết chế độ của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Vậy, đề nghị bố của ông K. phối hợp với đơn vị sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để xem xét, giải quyết theo quy định.