Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Xây dựng công trình tạm phải đáp ứng điều kiện gì?

Vũ Mạnh Cường - 07:05 15/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, công trình tạm theo Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 có phải đáp ứng điều kiện về mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng, theo quy hoạch sử dụng đất, theo giấy tờ về đất đai do cấp có thẩm quyền cấp hay không (ví dụ xây dựng nhà ở tạm trên đất rừng sản xuất)? Điểm b Khoản 1 Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 về xây dựng công trình tạm quy định: "1. Công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng có thời hạn phục vụ các mục đích sau: … b) Sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy định tại Khoản 2 Điều này". Tôi xin hỏi "hoạt động khác" nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi bởi Khoản 49 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 là các hoạt động gì? Bố trí lắp dựng tạm thời trạm trộn bê tông có được không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về đối tượng, điều kiện, trình tự thực hiện đối với "công trình tạm" được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Pháp luật về xây dựng không có quy định đối với "xây dựng nhà ở tạm trên đất rừng sản xuất", đề nghị ông Vũ Mạnh Cường nghiên cứu để thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và các pháp luật có liên quan khác.