Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chứng chỉ chức danh nghề có thay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm?

Phạm Thị Hoa - 09:05 05/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, người lao động đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học thì có thay thế cho chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cho trình độ cao đẳng, đại học không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN), bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Chính phủ điều chỉnh quy định về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành. Vì vậy, ngày 4/3/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT.

Giảng viên đại học yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học; giảng viên cao đẳng sư phạm yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

Các chứng chỉ này không thay thế cho chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cho trình độ cao đẳng, đại học.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top