Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Có được thăng hạng khi thay đổi vị trí việc làm?

Lê Thị Ngộ - 12:38 11/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tháng 4/2013, tôi được tuyển dụng làm giáo viên THPT (15.113). Năm 2016, tôi được chuyển sang giáo viên THPT hạng III (V.07.05.15). Năm 2018, tôi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II. Năm 2021, tôi chuyển sang dạy THCS nhưng vẫn giữ chức danh giáo viên THPT hạng III (V.07.05.15). Theo tôi được biết, giáo viên THCS có bằng đại học đều được xếp vào giáo viên THCS hạng II trước đây, đến bây giờ nếu đủ 9 năm giữ hạng thì được chuyển qua hạng II mới. Nhưng đơn vị tôi công tác không chuyển xếp tôi vào giáo viên THCS hạng II mới (V.07.04.31) mà chỉ xếp vào hạng III mới (V.07.04.32). Xin hỏi, việc chuyển xếp lương của tôi như vậy có đúng quy định không? Tôi còn thiếu điều kiện nào để được xếp vào hạng II mới (V.07.04.31)?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì việc bố trí, phân công công tác, giao nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với chức danh nghề nghiệp viên chức, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm; xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp; việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của bà Lê Thị Ngộ thay đổi vị trí việc làm khi chuyển từ giảng dạy THPT sang giảng dạy THCS, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được xét chuyển chức danh nghề nghiệp sang giáo viên THCS hạng III.

Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III, hạng II được quy định cụ thể tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top