Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Địa phương có thể hỗ trợ thêm cho lực lượng chống dịch COVID-19

Huỳnh Quang Khải - 07:55 27/12/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì điện nước trong khu điều trị các F0 do COVID-19 tại Sóc Trăng. Theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ thì người sửa chữa điện nước không thuộc đối tượng được hỗ trợ, nên tôi bị xếp vào đối tượng số 3 - hưởng 150.000 đồng/1 ngày. Tôi cũng tiếp xúc trực tiếp với F0 và những vật dụng sinh hoạt của F0 mặc dù không thường xuyên nhưng nếu tôi được hỗ trợ theo đối tượng số 3 là không thỏa đáng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại trường hợp của tôi để tôi yên tâm công tác trong môi trường chống dịch.

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Các đối tượng đã quy định rõ trong Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ; việc sửa đổi, bổ sung chế độ Bộ Y tế sẽ nghiên cứu đánh giá tổng kết một cách toàn diện để đề xuất sửa đổi chế độ. Tuy nhiên, Khoản 8 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP đã quy định: “8. Cơ quan, đơn vị được sử dụng nguồn thu dịch vụ, nguồn ủng hộ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để chi phụ cấp phòng, chống dịch cho các đối tượng ngoài phạm vi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và được chi bổ sung mức phụ cấp tối đa không quá 70% mức chi cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này”.

Bên cạnh đó, ngày 24/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5386/BTC-HCSN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó quy định: Trường hợp cần phải hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật, tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top