Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính cần tiêu chuẩn gì?

Nguyễn Lê Ngọc Bảo - 11:29 06/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, giảng viên biên soạn 1 giáo trình do trường cao đẳng của giảng viên đó thẩm định, hoặc soạn chương trình đào tạo đặc thù nghề của trường cao đẳng đó thì có coi là đạt tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính theo Điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH không? Sáng kiến khoa học cấp trường cao đẳng của giảng viên đó có được gọi là chủ trì thực hiện 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở không? Bài báo chỉ có 2 tác giả: tác giả đầu tiên là tác giả chính, tác giả thứ 2 là cộng sự. Như vậy tác giả thứ 2 không đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH có đúng không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Về biên soạn chương trình, giáo trình: Trường hợp chương trình, giáo trình do nhà giáo chủ biên hoặc tham gia biên soạn phù hợp với chuyên ngành giảng dạy đã được hội đồng cơ sở nghiệm thu đạt yêu cầu, công bố lưu hành nội bộ và được in, phát hành hoặc phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử phục vụ công tác đào tạo thì đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Về nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật Khoa học và Công nghệ, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ và các hình thức khác.

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 2/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến, sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó; đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

Do đó, sáng kiến khoa học cấp trường không được công nhận là chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Về tác giả của bài báo khoa học: Trường hợp bài báo có 2 tác giả, trong đó tác giả đầu tiên là tác giả chính, tác giả thứ 2 là cộng sự thì tác giả thứ 2 không đạt tiêu chuẩn "là tác giả chính của 1 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước) quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top