Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Gói thầu trên 100 triệu đồng có được chỉ định thầu?

Lê Bá Khánh Thành - 10:05 14/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, các dự án sửa chữa, bảo dưỡng có tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên không giao tự chủ phải lập dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC có được áp dụng pháp luật về đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hay không? Đối với các dự án nêu trên, các gói thầu tư vấn, phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 100 triệu đồng có được chỉ định thầu theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 không? Vì đây là dự án đầu tư xây dựng không phải dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công nhưng cũng không phải dự toán mua sắm và không thực hiện theo quy trình dự toán mua sắm thường xuyên quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm m Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

"Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 1 tỷ đồng".

Như vậy, đối với gói thầu sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên (bao gồm vốn sự nghiệp chi thường xuyên, gói thầu thuộc dự án cải tạo, sửa chữa…), không phải dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công thì sẽ áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo dự toán mua sắm là trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top