Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Sinh viên dân tộc thiểu số xã an toàn khu có được giảm học phí?

Dương Công Hiệu - 20:37 24/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi học đại học công lập, là người dân tộc Tày, thuộc xã an toàn khu theo Chương trình 135. Vậy, tôi có được giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

"Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền".

Danh sách thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo được quy định tại các Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Theo đó, các xã an toàn khu theo Chương trình 135 không thuộc danh sách nêu trên.

Như vậy, trường hợp của sinh viên Dương Công Hiệu là người dân tộc thiểu số, ở xã an toàn khu không thuộc thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì không thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top