Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất tại địa phương khác

Nguyễn Ngọc Chi - 09:05 20/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Ông tôi là thương binh (tỷ lệ thương tật 51%), thương tật hạng ba, hộ khẩu ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông tôi đứng tên quyền sử dụng một thửa đất tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nay, ông có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và muốn hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo diện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thửa đất tại Đồng Nai. Tuy nhiên, khi ông tôi làm thủ tục thì cơ quan thuế TP. Biên Hòa yêu cầu về huyện Nga Sơn để xác minh việc chưa được hưởng chính sách này. Phía huyện Nga Sơn lại yêu cầu văn bản từ đơn vị thuế TP. Biên Hòa. Tôi xin hỏi, thủ tục để được miễn, giảm đối với trường hợp ông tôinhư thế nào?

Trả lời

Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa trả lời vấn đề này như sau:

Tại các Điều 13, 14, 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

"Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất

Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất

Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

... 2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất gồm:

1.1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm.

1.2. Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực), cụ thể:

a) Trường hợp người có công với cách mạng phải có giấy tờ liên quan đến chế độ được miễn, giảm tiền sử dụng đất hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 Thông tư này;…

1.3. Các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có)…

2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:…

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường".

Tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT- BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn:

"Điều 52. Thủ tục hồ sơ và trường hợp cơ quan thuế thông báo, quyết định miễn thuế, giảm thuế

1. Cơ quan thuế thông báo, quyết định miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp sau:

… g) Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất;

Điều 60. Thủ tục hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 Thông tư này

1. Đối với đất trong hạn mức đất ở được giao cho người có công với cách mạng, hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;

b) Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng;

c) Quyết định hoặc văn bản theo quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh hoặc của cơ quan được UBND cấp tỉnh uỷ quyền, phân cấp".

Căn cứ các quy định nêu trên, thủ tục hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo các quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT- BTC, Khoản 1 Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc trả lời để bà Nguyễn Ngọc Chi được biết.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top