Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Thực hành chuyên môn về dược tại cơ sở nào?

Nguyễn Thị Thu Hà - 08:57 25/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có bằng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Dược, muốn xin vào cơ sở dược để thực hành và xin giấy xác nhận thời gian thực hành. Nhưng cơ sở dược yêu cầu tôi phải tìm nhà thuốc chuẩn bị thẩm định tiêu chuẩn GPP để làm hồ sơ đăng ký. Tôi xin hỏi, yêu cầu này có đúng không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược phải đáp ứng điều kiện về văn bằng chuyên môn, thời gian thực hành chuyên môn và các điều kiện khác theo quy định tại Điều 13 Luật Dược năm 2016.

Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược đáp ứng các điều kiện trên có thể đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với các vị trí công việc theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 và Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 18 Luật Dược năm 2016.

Đối với từng vị trí công việc, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược phải có thời gian thực hành chuyên môn về dược tại cơ sở dược phù hợp theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top