Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Áp dụng 5 bảng lương mới khi cải cách tiền lương

Trần Thị Hoàn Minh - 14:05 18/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Hiện tại lương công chức và viên chức khác nhau ở chỗ công chức ngoài hệ số lương thì có thêm 25% phụ cấp công vụ, còn viên chức không có. Tôi xin hỏi, từ tháng 7/2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương thì công chức và viên chức lương sẽ bằng nhau hay sẽ có bảng lương riêng của công chức và bảng lương riêng của viên chức?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo đó, từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII.

Trong đó, tại Nghị quyết này quy định 5 bảng lương: 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang; 1 bảng lương đối với các chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top