Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Căn cứ giải quyết hưởng thêm chế độ đối với người có công

Trương Đức Việt - 21:30 09/07/2023

Chi tiết câu hỏi

Sau khi xuất ngũ, tôi được hưởng chế độ bệnh binh. Năm 2005, tôi được cấp Giấy chứng nhận thương binh và tôi được chuyển sang hưởng theo chế độ này. Tôi được biết, theo quy định hiện nay thì tôi được nhận đồng thời trợ cấp bệnh binh và thương binh. Tháng 7/2022, tôi đã làm hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu được hưởng 2 chế độ, nhưng đến nay tôi vẫn chưa được giải quyết. Xin hỏi, đến khi nào tôi mới được nhận thêm được chế độ trợ cấp?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 43 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 62 Phụ lục I Nghị định này. Trợ cấp, phụ cấp đối với thương binh được xác định theo biên bản giám định thương tật cuối cùng.

Trường hợp hồ sơ thương binh được công nhận từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật hoặc thất lạc thì trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có văn bản đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam (đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng trong quân đội) hoặc thủ trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an (đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an) cấp bản trích lục hồ sơ thương binh làm căn cứ để giải quyết chế độ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top