Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Căn cứ tiếp nhận viên chức

Võ An Ngọc - 07:46 02/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về việc tiếp nhận vào viên chức, trong đó có điều kiện đủ 5 năm công tác. Tôi xin hỏi, 5 năm công tác nêu trên là 5 năm đã và đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận, hay chỉ cần đủ 5 năm công tác trở lên có đóng BHXH, còn thời gian đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ hiện tại không nhất thiết phải đủ 5 năm?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP (quy định về căn cứ tiếp nhận vào viên chức), người được tiếp nhận phải đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH.

Trường hợp có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top