Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Căn cứ xét truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba

Nguyễn Vĩnh Phúc - 12:15 30/10/2022

Chi tiết câu hỏi

Trước đây có quy định, những người tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước và qua đời sau ngày 2/9/1945 mới được truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Tôi xin hỏi, vậy theo Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, những trường hợp nêu trên có được truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba nữa không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo Thông tri số 01-TT-TC/TW ngày 28/12/1996 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn truy tặng Huân chương bậc cao đối với người có công với nước đã hy sinh hoặc từ trần tại Mục I, Khoản 2 có ghi: "Thời gian xét truy tặng Huân chương bậc cao cho những người có công với nước, đủ tiêu chuẩn đã hy sinh hoặc từ trần mà chưa được khen thưởng lấy "mốc" từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945) trở về sau".

Việc khen thưởng Huân chương bậc cao đối với người có công với nước đã hy sinh hoặc từ trần là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Ngày 24/3/2009, Ban Tổ chức Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư: "Cho lấy mốc thời gian truy tặng Huân chương bậc cao đối với người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần là từ ngày thành lập Đảng 3/2/1930 thay cho mốc thời gian 2/9/1945".

Ngày 1/4/2009, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 6999-CV/VPTW thông báo ý kiến của Ban Bí thư như sau:

"Việc lấy mốc thời gian từ ngày thành lập Đảng 3/2/1930 để xét truy tặng Huân chương bậc cao đối với người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thay cho mốc thời gian hiện nay là ngày 2/9/1945 là vấn đề quan trọng cần được Bộ Chính trị xem xét, quyết định".

Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị về việc khen thưởng nêu trên.

Ngày 15/6/2022, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024, không điều chỉnh việc khen thưởng đối với Người tham gia cách mạng từ 1935 về trước và qua đời trước ngày 2/9/1945.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top