Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có cần đánh giá lại tác động môi trường khi nâng công suất xả thải?

Nguyễn Đình Đức - 10:20 05/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác tại khu công nghiệp thuộc nhóm 1. Khu công nghiệp đã lập đánh giá tác động môi trường năm 2008 và được duyệt lưu lượng xả thải 14.000 m3/ngày. Năm 2022, khu công nghiệp điều chỉnh công suất nước thải xuống 2.000 m3/ngày đêm. Nay khu công nghiệp tiếp nhận thêm các nhà đầu tư thứ cấp, dự kiến phát sinh lưu lượng thải khoảng 30.000 m3/ngày đêm. Tôi xin hỏi, khu công nghiệp có thể tự đánh giá ô nhiễm và tích hợp lưu lượng xả thải vào giấy phép môi trường không, hay phải đánh giá tác động môi trường lại?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn ông đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 để áp dụng triển khai thực hiện.

Theo thông tin của ông, khu công nghiệp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đi vào vận hành. Đề nghị ông nghiên cứu, áp dụng quy định tại số thứ tự 12 Phụ lục III và số thứ tự 11 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để thực hiện (trong trường hợp việc nâng công suất hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp lên 30.000 m3/ngày đêm là dự án đầu tư mở rộng theo quy định của pháp luật về đầu tư).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top