Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Có cần lập đề án thành lập phòng/tổ quản lý chất lượng bệnh viện?

Ngô V. - 20:53 04/12/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, thành lập phòng quản lý chất lượng bệnh viện (QLCLBV) thì có cần đề án thành lập không? Nếu chỉ thành lập tổ QLCLBV thì có cần đề án không?

Trả lời

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Quy định việc thành lập Phòng QLCL

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Chương III, Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế “Bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện đa khoa hạng I thành lập phòng QLCL; các bệnh viện khác tùy theo quy mô, điều kiện và nhu cầu của từng bệnh viện để quyết định thành lập phòng hoặc tổ QLCL. Phòng/tổ QLCL phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ QLCLBV”.

Do vậy, đầu tiên bệnh viện cần xác định rõ lại theo quy định và thực tế của bệnh viện thì Bệnh viện cần thành lập phòng hay tổ QLCLBV.

Về đề án, tương tự việc thành lập các phòng/khoa khác trong bệnh viện thì đề án thành lập Phòng QLCL cần được xây dựng và phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Quy định việc thành lập Tổ QLCL

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Chương III, Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế: “Tổ QLCLBV do giám đốc trực tiếp phụ trách hoặc là bộ phận của một phòng chức năng do lãnh đạo phòng phụ trách.”

Tại Tiểu mục 5 và 6 Tiêu chí D1.1 của Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 có yêu cầu xây dựng đề án thành lập phòng/tổ QLCL và đề án có quy định rõ các vị trí việc làm QLCL.

Vì vậy, thành lập tổ QLCL phải xây dựng đề án thành lập.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top