Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có được bổ sung nhân sự trong hồ sơ dự thầu?

Quản Văn Lợi - 08:07 01/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung. Tôi xin hỏi, trong E-HSDT, nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt không đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT, vậy trường hợp này nhà thầu có được bổ sung nhân sự không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 30 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với gói thầu nêu tại các Điểm a, b và c Khoản này có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 3 ngày làm việc.

Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì E-HSDT bị loại.

Theo đó, đối với gói thầu xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT thực hiện theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top