Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có được cấp đổi Giấy chứng nhận theo ranh giới đất thực tế?

Đào Ngọc Vinh - 08:28 09/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Năm 1982, gia đình tôi được cấp 400 m2 đất làm nhà ở. Giai đoạn 1982-1983, gia đình đã khai khẩn đất hoang khu vực liền kề (3.038 m2) và sử dụng ổn định, không tranh chấp từ đó tới nay (có xác nhận của các hộ gia đình liền kề cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất và tổ trưởng tổ dân phố). Năm 1994, gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ với diện tích 1.859 m2, trong đó có 250 m2 là đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã cấp không đúng ranh giới đất gia đình đang sử dụng. Năm 2008, đơn vị tư vấn đo vẽ hiện trạng được diện tích trong ranh giới là 3.038 m2. Năm 2011, hồ sơ địa chính được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chính thức đã thể hiện rõ thửa đất có diện tích là 3.038 m2. Năm 2017, gia đình tôi được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.969 m2, một lần nữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã cấp không đúng với ranh giới hiện trạng. Năm 2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có đo đạc lại hiện trạng và kết quả ranh giới đất và diện tích không thay đổi từ trước tới nay, phù hợp với hồ sơ địa chính được phê duyệt năm 2011. Tôi xin hỏi, gia đình tôi có được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 3.038 m2 đúng theo ranh giới đất của gia đình hay không? Phần đất ở có được cấp đúng với diện tích 400 m2 như ban đầu không? Tôi có phải nộp tiền sử dụng đất trong việc cấp đổi này hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Hạn mức đất ở được cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định của địa phương nơi có đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và được căn cứ về nguồn gốc sử dụng đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ trả lời về nguyên tắc như sau:

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã được quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ).

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với Giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai và Điều 24a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được bổ sung tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin đến ông biết nghiên cứu, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top