Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Công chức Tài chính - kế toán cấp xã làm những nhiệm vụ gì?

Nguyễn Bá Vương - 08:47 07/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi hiện là công chức cấp xã, được tuyển dụng vào vị trí Tài chính - kế toán xã. Tôi được phân công nhiệm vụ làm Tài chính - Kế toán dự án (vốn đầu tư) kiêm nhiệm văn phòng thống kê, phụ trách thống kê các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh, lĩnh vực office, tín ngưỡng, tôn giáo. Xã tôi đang có 2 công chức kế toán, 1 công chức văn phòng thống kê, 2 công chức văn hóa xã hội, 1 người hoạt động không chuyên trách phụ trách lĩnh vực văn thư, thủ quỹ, 1 người hoạt động không chuyên trách phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội. Xin hỏi, công việc của tôi đang được phân công có phù hợp theo quy định của pháp luật không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định cụ thể nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán, đồng thời tại điểm c khoản này cũng đã quy định công chức Tài chính - kế toán thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. Theo đó, việc phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Bá Vương nêu trên là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top