Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Điều kiện tổ chức họp Hội đồng thành viên

Trần Hoài Linh - 10:17 22/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện họp Hội đồng thành viên: "Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định…". Tôi xin hỏi, với quy định nêu trên, doanh nghiệp của bà nên hiểu theo cách diễn giải nào: Tỷ lệ quy định trong Điều lệ bắt buộc phải tối thiểu bằng 65%, hay là Điều lệ có thể quy định một tỷ lệ lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 65%? Nếu Điều lệ không quy định, doanh nghiệp sẽ áp dụng tỷ lệ 65% trở lên theo Luật Doanh nghiệp?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: "1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định".

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty có thể quy định một tỷ lệ cụ thể lớn hơn hoặc bằng 65%. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định cụ thể, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top