Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện về thời gian giữ hạng khi bổ nhiệm chức danh nghề

Nguyễn Văn Thanh - 08:36 26/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được bổ nhiệm giáo viên tiểu học chính 15a.203 vào tháng 9/2015, đến tháng 11/2015 thì chuyển qua giáo viên hạng II. Tháng 2/2021, tôi được chuyển qua giáo viên hạng III mới. Tôi đã có đầy đủ các giấy tờ để thăng hạng giáo viên hạng II mới nhưng địa phương yêu cầu tôi phải có 9 năm giữ hạng mới chuyển qua hạng II mới. Xin hỏi, địa phương tôi thực hiện như vậy có đúng không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) đối với giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) có tổng thời gian giữ CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) và hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương từ đủ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Như vậy, nếu ông Nguyễn Văn Thanh đã có tổng thời gian giữ ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (mã số 15a.203), giữ CDNN giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28).

Trường hợp chưa đủ thời gian giữ hạng theo quy định thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của CDNN giáo viên tiểu học hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian giữ hạng theo quy định thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng CDNN (Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top