Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Đơn vị sự nghiệp có được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng?

Trần Thái Hà - 14:36 26/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Xin hỏi, đơn vị tôi có được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại và thực hiện các giao dịch tài chính (bao gồm gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ nguồn thu sự nghiệp) không? Đơn vị thanh toán các chi phí tại ngân hàng mà không cần phải qua Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi có được không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định nguồn tài chính của đơn vị (tại Điều 11, Điều 15 và Điều 19), như sau:

"1. Nguồn ngân sách nhà nước...

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp...

3. Nguồn thu phí được để lại đơn vị sự nghiệp công để chi theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

4. Nguồn vốn vay; vốn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

5. Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).".

Điều 23 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định: "1. Đơn vị sự nghiệp công được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại đối với các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp, hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

2. Đơn vị nhóm 3 và nhóm 4 mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại đối với các khoản thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học phí theo mức giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; định kỳ nộp vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước để quản lý theo quy định.

3. Các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, gồm: kinh phí ngân sách nhà nước cấp, các khoản thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí và các khoản khác của ngân sách nhà nước (nếu có) đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lý.

4. Các Quỹ được trích lập theo quy định tại Nghị định này được gửi tiền tại ngân hàng thương mại để quản lý.".

Theo đó, căn cứ quy định Nghị định số 60/2021/NĐ-CP nêu trên, đơn vị sự nghiệp được sử dụng nguồn tài chính của đơn vị quy định tại Điều 11, Điều 15 và Điều 19 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (tùy theo đơn vị sự nghiệp thuộc nhóm nào trong 04 nhóm quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP) và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại đối với các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp, hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Các Quỹ được trích lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP được gửi tiền tại ngân hàng thương mại để quản lý và sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top