Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Nâng ngạch kiểm tra viên chính thuế cần chứng chỉ gì?

Nguyễn Linh - 09:25 08/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là công chức, đang giữ ngạch kiểm tra viên thuế và đáp ứng đầy đủ điều kiện để dự thi nâng ngạch công chức lên kiểm tra viên chính thuế. Năm 2022, tôi đã hoàn thành chứng chỉ chuyên viên chính theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Căn cứ Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP: "3.Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này". Xin hỏi, tôi đã có bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính thì có phải học chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước đối với công chức chuyên viên và tương đương theo Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 2/6/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương nữa không? Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính có đủ điều kiện để dự thi nâng ngạch lên kiểm tra viên chính thuế theo Thông tư số 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau: 

Theo Tiết b, Điểm 4, Điều 11 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định:

"b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương" và Điểm 4 Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 quy định: "4. Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư này".

Theo đó, để dự thi nâng ngạch từ kiểm tra viên thuế lên kiểm tra viên chính thuế, ngoài đáp ứng các điều kiện khác theo quy định, bà phải có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính thuế cấp trước ngày 30/6/2022 hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top