Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Tham gia lớp tập huấn được chi trả những khoản phí gì?

Vũ Ngô Trương - 09:05 13/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác tại hạt kiểm lâm huyện, được thủ trưởng đơn vị cử tham gia lớp tập huấn phần mềm chuyên ngành lâm nghiệp do Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức. Trong giấy mời tập huấn có đề cập nội dung: "Chi phí ăn ở và đi lại của học viên do đơn vị cử người chi trả theo quy định". Kết thúc lớp tập huấn, đơn vị tổ chức không cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận. Quá trình tập huấn chỉ thực hiện chuyển giao công nghệ và giải đáp thắc mắc liên quan đến các phần mềm, chính sách pháp luật. Sau khi tôi tham dự lớp tập huấn, kế toán đơn vị chỉ thanh toán cho tôi tiền khoán đi lại, tiền khoán thuê chỗ nghỉ; không thanh toán tiền ăn (phụ cấp lưu trú). Đơn vị tôi không có nguồn kinh phí cho việc "đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức" theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 06/2023/TT-BTC; chỉ có nguồn kinh phí "chi thường xuyên". Xin hỏi, khi tôi được thủ trưởng đơn vị cử đi tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ như trên và có chứng từ thanh toán thì tôi sẽ được thanh toán theo quy định nào?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017;

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/1/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018, trong đó quy định: "Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp tại cơ sở và cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo khác) các nội dung: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm".

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị quy định chế độ chi hội nghị: Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Kinh phí tổ chức hội nghị được bố trí sắp xếp trong phạm vi nguồn kinh phí được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện phù hợp với nội dung, tính chất nguồn kinh phí.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top