Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thành tích đột xuất có là căn cứ xét tặng Bằng khen của Thủ tướng?

Lâm Xuân Hưng - 17:05 15/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Năm 2021, tôi được Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021". Các năm 2020, 2021, 2022, 2023 tôi đều được đánh giá, xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các năm 2020, 2021, 2022, tôi đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó năm 2022 tôi được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Tôi có 5 sáng kiến cấp cơ sở công nhận. Xin hỏi, nếu năm 2024, tôi được đánh giá, xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thì có đáp ứng tiêu chuẩn được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Điểm b Khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15 không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 quy định như sau: "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và "Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Nếu ông Lâm Xuân Hưng được tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh thành tích theo công trạng và có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 3 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thì ông đủ điều kiện đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp ông được tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh (bao gồm Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) về thành tích đột xuất hoặc chuyên đề thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: "Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng công trạng".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top