Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thế nào là đất khai hoang?

Nguyễn Thành - 20:57 24/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, “đất nông nghiệp do… khai hoang theo quy định của pháp luật” nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP là đất như thế nào và đáp ứng điều kiện nào thì được gọi là khai hoang theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về đất đai hiện hành không có khái niệm, hướng dẫn hay giải thích thế nào là đất khai hoang.

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ quy định "Đất khai hoang: Là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt".

Do vậy, ông có thể gửi ý kiến đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được giải đáp đầy đủ hơn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top