Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Nguyễn Thị Diễm Hương - 08:36 17/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Trong quá trình xử lý công việc tôi có một số vướng mắc như sau: Dự án nông nghiệp A, đất dự kiến triển khai dự án là đất của công ty cao su (được Nhà nước cho thuê đất), tài sản trên đất là cây cao su. Dự án này không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Theo Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ: "4. Trường hợp khu đất thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng có tài sản gắn liền với đất thì chủ đầu tư được phép thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất, Nhà nước thực hiện thu hồi đất, giao đất hoặc cho chủ đầu tư thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. Nội dung hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ người bán tài sản tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và giao đất, cho người mua tài sản thuê đất". Tôi xin hỏi, trường hợp trên UBND tỉnh phải chấp thuận chủ trương trước rồi mới thực hiện thủ tục thỏa thuận mua tài sản trên đất hay thỏa thuận mua tài sản trên đất trước rồi mới làm thủ tục chấp thuận dự án? Nếu phải thỏa thuận mua tài sản trước thì việc này đang mâu thuẫn với Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP vì tại thời điểm này chưa xác định được chủ đầu tư dự án.

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung phản ánh, dự án đầu tư có đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Do đó, về nguyên tắc, nhà đầu tư phải được thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư và các quy định khác có liên quan.

Hồ sơ và các yêu cầu để thực hiện thủ tục trên được quy định cụ thể tại Điều 33 Luật Đầu tư và Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Do đó, đề nghị rà soát việc đáp ứng các điều kiện, yêu cầu theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Đầu tư: Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo mô tả, dự án nông nghiệp A dự kiến triển khai trên phần đất thuộc công ty cao su (được Nhà nước cho thuê đất), tài sản trên đất là cây cao su. Do đó, đề nghị rà soát, xác định cụ thể có tài sản công hình thành trên đất hay không? Trường hợp có tài sản công, đề nghị nghiên cứu, thực hiện các quy định về xử lý tài sản công theo quy định của Luật Quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top