Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Xét kỷ luật nhiều viên chức, có thể lập chung Hội đồng kỷ luật?

Hoàng Thị Thu Dung - 09:53 15/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, 1 cơ quan sự nghiệp công lập có nhiều người cùng bị xử lý kỷ luật trong 1 thời điểm (1 phó lãnh đạo đơn vị, 3 lãnh đạo thuộc 3 đơn vị trực thuộc khác nhau và 10 viên chức thuộc 5 đơn vị trực thuộc khác nhau) thì cần thành lập mấy Hội đồng kỷ luật, Hội đồng gồm những thành phần thế nào?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp viên chức quản lý có hành vi vi phạm, số lượng thành viên và thành phần Hội đồng kỷ luật được quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với trường hợp viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành, số lượng thành viên và thành phần Hội đồng kỷ luật được quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP.

Trường hợp vi phạm trong cùng một vụ việc và cùng cấp có thẩm quyền xử lý, cùng thành phần Hội đồng kỷ luật thì có thể thành lập chung Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top