Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Bị loạn thị có tham gia nghĩa vụ quân sự được không?

Nguyễn Minh Phi - 08:22 08/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Thông tư số 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng có quy định về việc phân loại và chấm điểm đối với tật khúc xạ về mắt, theo đó, loạn thị từ 1 diop trở lên thuộc loại 3. Tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3. Tuy nhiên, Thông tư số 148/2018/TT-BQP lại quy định không gọi công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi xin hỏi, người bị loạn thị có tham gia nghĩa vụ quân sự được không?

Trả lời

Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy đinh tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, cụ thể:

"a) Tiêu chuẩn chung

Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy đinh tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này;

Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định danh mục chất ma túy và tiền chất.

b) Tiêu chuẩn riêng: Một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định".

Tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định tại Điểm a, Điểm c, Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cụ thể:

"a) Tuyển chọn nhưng công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS".

Như vậy, việc không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP không mâu thuẫn với các trường hợp bị loạn thị được quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP, do đó các trường hợp bị loạn thị được phân loại sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP đủ điều kiện gọi nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ mắc tật khúc xạ làm cơ sở báo cáo, đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn tuyển chọn đối với công dân bị tật khúc xạ quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP cho phù hợp thực tiễn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top