Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Bổ sung nội dung hành nghề đo đạc và bản đồ thế nào?

Phan Văn Tường - 08:20 08/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai, trình độ thạc sĩ, kỹ sư và được cấp Chứng chỉ hành nghề hạng I chỉ một nội dung là đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ thì danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I có 6 nội dung. Tôi xin hỏi, để được hoạt động các nội dung còn lại thì tôi cần bổ sung chuyên môn như thế nào? Hoặc chuyên ngành nào thì mới được hành nghề đủ 6 nội dung như Nghị định đã nêu?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Cá nhân khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 3, Điểm a Khoản 4 Điều 53 của Luật Đo đạc và bản đồ được cấp Chứng chỉ hành nghề hạng I để thực hiện một hoặc một số nội dung thuộc danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 42 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Để xét cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc bản đồ hạng I đối với các nội dung thuộc danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ, ông cần có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 5 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ; có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ; đã qua sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top