Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Cách xác định thành tích để xét nâng lương trước hạn

Lê Chí Tâm - 08:26 17/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là nhân viên trường học và được chuyển sang làm giáo viên, chưa được nâng lương trước hạn lần nào. Xin hỏi, những thành tích trước đây của tôi khi là nhân viên có được tính khi xét nâng lương trước hạn khi tôi là giáo viên không?

Trả lời

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

"Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm trở lên đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì được ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị".

Khoản 3 Công văn số 3273/UBND-NC ngày 9/10/2015 của UBND tỉnh có hướng dẫn việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau:

"a) Được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng:

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 03 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng ít nhất 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 02 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

b) Được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 9 tháng:

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 04 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng ít nhất 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

c) Được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 6 tháng:

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 05 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng ít nhất 04 danh hiệu Lao động tiên tiến".

Đề nghị ông Lê Chí Tâm căn cứ vào các quy định trên và đối chiếu thành tích cá nhân đạt được để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top