Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Căn cứ nào xem xét hồ sơ công nhận người có công?

Nguyễn Hữu Thái Hòa - 08:47 24/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Hồ sơ liệt sĩ của ông Nguyễn Hữu Cống (sinh năm 1905 tại Tường Vân, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị đã được UBND huyện Triệu Phong cấp giấy báo tử số 176/GBT-UBND) được UBND tỉnh Quảng Trị thẩm định, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt hồ sơ từ năm 2020. Ngày 19/10/2021, địa phương đã chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của Cục Người có công, và ngày 25/11/2022, gửi lại Cục Người có công, nhưng đến nay hồ sơ nêu trên vẫn chưa được xem xét, giải quyết. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có thông tin phản hồi.

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết hồ sơ tồn đọng, ngày 20/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH để xem xét, giải quyết các hồ sơ tồn đọng được lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh, thành phố trở lên. Sau hơn 3 năm triển khai, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xem xét, giải quyết căn bản các hồ sơ thuộc phạm vi Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH.

Năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 15/2/2022. Về nguyên tắc kể từ giai đoạn này việc thiết lập hồ sơ xem xét, công nhận người có công phải thực hiện theo Pháp lệnh và Nghị định.

Tuy nhiên, sau thời điểm nêu trên, các địa phương vẫn tiếp tục gửi hồ sơ tồn đọng được lập theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH về Cục Người có công.

Ngày 18/4/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1386/LĐTBXH-NCC về việc xem xét, thẩm định hồ sơ công nhận người có công với cách mạng gửi các địa phương, trong đó nêu rõ:

"Kể từ thời điểm Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) không tiếp nhận, xem xét, thẩm định những hồ sơ công nhận người có công với cách mạng được thiết lập mà không căn cứ theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, trừ những hồ sơ đủ điều kiện được tiếp tục xem xét, xử lý theo điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Điều 184 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP".

Hiện nay, đối với những hồ sơ đã gửi về Cục Người có công, Cục đang thống kê số liệu và thực trạng hồ sơ của các địa phương, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top