Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Chất thải rắn loại nào được dùng làm nguyên liệu sản xuất?

Nguyễn Quang Đạt - 16:19 06/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tại Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có nêu: "Điều 82. Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho các đối tượng sau đây: a) Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật;". Tôi xin hỏi, cơ sở như thế nào thì được tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường để sử dụng trực tiếp chất thải vào làm nguyên liệu sản xuất? Việc tiếp nhận này có bắt buộc phải thể hiện trên thuyết minh đầu tư dự án hay trên hồ sơ môi trường (đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường) hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định, chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu hồi, phân loại, lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất được quản lý như sản phẩm, hàng hóa. Do đó, trường hợp chất thải rắn công nghiệp thông thường thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định về sản phẩm, hàng hóa thông thường.

Trường hợp sử dụng chất thải để san lấp mặt bằng cần tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 65 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, trong đó nêu rõ tro, xỉ, thạch cao được phân định là chất thải rắn công nghiệp thông thường và các chất thải rắn công nghiệp thông thường khác đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng do cơ quan có thẩm quyền ban hành được quản lý như đối với sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuẩn của một trong các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị ông cần xác định rõ thông tin trong hồ sơ môi trường (đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường) để áp dụng thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top