Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định nào?

Đỗ Hồng Long - 07:05 28/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Trên cơ sở Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Sơn Tịnh phân bổ và giao dự toán cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường học trên địa bàn các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp (được xác định là các xã miền núi) hưởng mức phụ cấp khu vực hằng tháng 0,1. Tôi xin hỏi, căn cứ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 4/6/1993 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; Công văn số 565/BDT-KHTH ngày 31/8/2021 của Ban Dân tộc tỉnh về việc cung cấp danh sách xã miền núi, vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 1838/UBDT-CSDT ngày 1/11/2022 của Ủy ban Dân tộc về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp thuộc huyện Sơn Tịnh là xã miền núi hay xã đồng bằng? Nếu là xã đồng bằng thì xác định thời điểm nào thực hiện? Chế độ phụ cấp khu vực quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 hiện nay có còn thực hiện không? Nếu không thực hiện thì xác định thời điểm nào?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Việc công nhận xã miền núi, vùng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc.

Về chế độ phụ cấp khu vực, đến nay, Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và quy định tại Khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn hiệu lực thi hành.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Đỗ Hồng Long liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top