Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chế độ với bác sĩ vùng đặc biệt khó khăn được cử đi học

Đoàn Đại Công - 08:30 27/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là bác sĩ, công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hưởng chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Bệnh viện của tôi đang thực hiện tự chủ một phần (38%). Xin hỏi, tôi được cử đi học dưới 3 tháng thì chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi được tính như thế nào? Học phí, tiền tài liệu học tập có được hưởng theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Về chế độ, chính sách đối với viên chức được cử đi đào tạo, tại Khoản 2, Điều 35 Luật Viên chức đã quy định: "Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương".

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập được quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Trong đó, tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC đã quy định thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế (đối với viên chức có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ).

Đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Hà Giang thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Đoàn Đại Công liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hà Giang (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top