Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Chi phí thi tuyển phương án kiến trúc

Võ Trương Trung Tuyến - 11:40 11/11/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang tham gia tổ tư vấn thi tuyển kiến trúc công trình. Hiện nay, các chi phí liên quan đến công tác thi tuyển bao gồm: Chi phí tổ chức quản lý thực hiện công tác thi tuyển phương án kiến trúc; chi phí tư vấn thi tuyển phương án kiến trúc được xác định theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Riêng khoản mục chi phí khác phục vụ công tác thi tuyển phương án kiến trúc (chi phí cho hội đồng, tổ kỹ thuật, các mức giải thưởng, hỗ trợ các phương án dự thi tuyển và các chi phí khác) thì chưa có nghị định hay thông tư nào hướng dẫn xác định; nhất là chi phí giải thưởng.

Tôi xin hỏi, chi phí dành cho giải thưởng kiến trúc và hỗ trợ các phương án dự thi tuyển được xác định dựa trên cơ sở nào hay chỉ xác định dựa trên quy chế thi tuyển do cấp quyết định đầu tư phê duyệt?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Chi phí thi tuyển được xác định bằng dự toán gồm chi phí cho hội đồng, tổ kỹ thuật, các mức giải thưởng, hỗ trợ các phương án dự thi tuyển và các chi phí khác quy định tại Điều 21 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.

Việc xác định cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng phương án kiến trúc do cơ quan, tổ chức phê duyệt phương án kiến trúc quyết định bảo đảm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của cuộc thi, kinh phí được giao cho công tác thi tuyển và các quy định pháp luật có liên quan.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top