Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chính sách với cán bộ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính

Nguyễn Chí Lãm - 09:54 18/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên. Tôi xin hỏi, đối tượng này có phải đối tượng nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điều 5 và Điều 8 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP không và số tháng được tính có phải là số tháng nghỉ trước tuổi không? Ví dụ tôi sinh ngày 1/9/1967, đóng bảo hiểm từ năm 1984, dự định xin nghỉ hưu trước tuổi vào ngày 1/10/2024, thì tôi được hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 5 và được trợ cấp theo Điều 9 là bằng 1/4 tháng lương nhân với 59 tháng nghỉ hưu trước tuổi và trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính (kết thúc lộ trình của xã ông đến ngày 31/12/2024) có đúng không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế có quy định về đối tượng được hưởng chính sách tinh giản biên chế, trong đó có đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tùy từng trường hợp cụ thể thì đối tượng tinh giản biên chế, trong đó có đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền được hưởng một trong các chính sách quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP gồm: chính sách nghỉ hưu trước tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; chính sách thôi việc; chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 5 tuổi so với tuổi nghi hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền còn được hưởng thêm mức trợ cấp quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Khoản trợ cấp nêu trên được tính theo: (1) số tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ đối với cán bộ; hoặc (2) số tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với công chức, viên chức.

Tuy nhiên, đối với công chức, viên chức có thời điểm nghỉ hưu theo quy định trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ được tính theo số tháng trước thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Do đó, đề nghị ông Nguyễn Chí Lãm căn cứ quy định nêu trên để xác định mức trợ cấp được hưởng nếu ông thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top