Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có bổ nhiệm kế toán trưởng với đơn vị chỉ có 1 kế toán?

Ngọc Thanh - 09:05 08/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi phụ trách kế toán tại 1 trung tâm, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (nhóm 4 theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ). Trung tâm có tổ chức kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán. Tháng 3/2022, bà được Sở quyết định bố trí phụ trách kế toán thời hạn 12 tháng, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc 0,1. Hết thời gian 12 tháng, tôi làm hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng gửi đến Sở, gồm: Sơ yếu lý lịch; Bản sao bằng cử nhân kế toán; Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; Giấy xác nhận thời gian thực tế trên 5 năm làm kế toán của đơn vị nơi tôi làm kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, hồ sơ của tôi không được Sở giải quyết với lý do trung tâm chỉ có 1 kế toán nên không bổ nhiệm kế toán trưởng. Theo tôi được biết, trường hợp các đơn vị kế toán không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP phải bố trí kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP: "1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng". Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, trả lời về trường hợp của tôi.

Trả lời

Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán quy định:

"1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán".

Theo quy định nêu trên, nếu đơn vị kế toán chỉ có 1 người làm kế toán thì thực hiện theo Điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

Như vậy nếu trung tâm (là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị kế toán) chỉ có 1 người làm kế toán thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Đề nghị bà Thanh nghiên cứu thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top